hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP-2018_05_1

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

         Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Ivan Kostroň, Strmý vŕšok 31, 841 06 Bratislava 48, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v druhom stupni ochrany, parc. č. 7871/3, 7876, 7875, 7874/2, 7872, 7906/3, 7873, 7874/1 v k.ú. Nová Bošáca, obec Nová Bošáca, podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Predmetné pozemky sa nachádzajú v území európskeho významu NATURA 2000 – SKUEV0367 Holubyho kopanice.

 

Správne konanie začalo dňa 11.05.2018.