hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP-2017_05_1

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

            Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: nikola.adamicova@minv.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

             Žiadateľ: Monika Čmelková, Zemianske Podhradie 44, 913 07 Bošáca a Marek Hrádel, Beckovská Vieska 447, 916 31 Kočovce, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v druhom stupni ochrany, parc. č. 1887, 1888,1889 a 1890 v k.ú. Zemianske Podhradie, v obci Zemianske Podhradie, miestna časť Zbehová, podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Predmetné pozemky sa nachádzajú v území európskeho významu NATURA 2000 – SKUEV0367 Holubyho kopanice.

 

Správne konanie začalo dňa 19.05.2017.