hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP-2016_02_1

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu:  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Dušan Harangozó, Plickova 8, 831 06 Bratislava, žiada o vydanie súhlasu na uskutočnenie činnosti, ktorou dôjde k zničeniu biotopu európskeho významu na pozemku parc. č. 6539 a 6538 v k.ú. Bošáca, v obci Bošáca, časť Zábudišová, podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 05.02.2016.