hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP-2015_07_1

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 36 ,   915 01  Nové Mesto nad Váhom 

 


VEC

Oznámenie o začatí konania

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

 

Žiadateľ: Mgr. Lucia Hrušovská, Zelená 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v druhom stupni ochrany, parc. č. 6741/1 a 6741/3 v obci Nová Bošáca, k.ú. Nová Bošáca, podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 14.07.2015.