hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP 11_2014_1

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

         Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu:  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Ing. Alena Zelenayová – inž. kancelária, J. Kréna č. 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v zastúpení stavebníka: Ing. Adam Baranec, Kríž nad Váhom 392, 916 26 Považany, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicou zastavaného územia na pozemkoch parc.č. 2821, 2822/1 v k.ú. Podolie podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 30.10.2014.