hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP 10_2014_1

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

         Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Rozhodnutím č. OU-TN-OOP3-2014/021798-005/Let bolo zrušené napadnuté rozhodnutie, odvolací orgán vec vrátil správnemu orgánu, ktorý ho vydal na nové prejednanie a rozhodnutie.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu:  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Ing. Ľubomír Jurika a Eva Jurika, Žitná 3/a, 831 06 Bratislava, žiadajú o vydanie súhlasu na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia na pozemku parc. č. 9462 v obci Nová Bošáca, k.ú. Nová Bošáca, podľa § 13 ods. 2 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 08.10.2014.