hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-MY-OSZP-2015_07_01

OKRESNÝ ÚRAD MYJAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Moravská č. 1, 907 01 Myjava

 

          Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán príslušný podľa § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71//1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

u p o v e d o m u j e

o začatí správneho konania dňa 29. 7. 2015 podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

vo veci : udelenia súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice na pozemkoch súvisiacich s rodinným domom č. 667 v k.ú. Brezová pod Bradlom – časť Žriedlova dolina

z podnetu : Občianske združenie Priatelia prírody so sídlom Cerová č. 435.

          Orgán ochrany prírody a krajiny upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. . Tieto môžu v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne potvrdiť záujem byť účastníkom konania na adrese Okresný úrad Myjava, ul. Moravská č. 1, Myjava alebo elektronicky na adrese  .