hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-MY-OSZP-2014/000602 –3,Upov.

O K R E S N Ý  Ú R A D  M Y J A V A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. Moravská č. 1, 907 01 Myjava

 

Vec: Zmena súhlasu na aplikáciu chemických látok pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania

 

          Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán príslušný podľa § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71//1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

u p o v e d o m u j e

o začatí správneho konania podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

vo veci : zmeny súhlasu na aplikáciu chemických látok pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha s druhým stupňom ochrany Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v k.ú. Chvojnica

z podnetu : EUROAGRO SENICA s. r.o., Horné Suroviny č. 1010, Senica.

          Orgán ochrany prírody a krajiny upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.  Tieto môžu v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne potvrdiť záujem byť účastníkom konania na adrese Okresný úrad Myjava, ul. Moravská č. 1, Myjava alebo elektronicky na adrese  .

 

Ing. Emília Milčíková
vedúca odboru