hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/01168/KU

Obec Čebovce zastúpená Ladislavom Martinom - starostom obce, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub dvoch smrekov obyčajných s bližšie neurčeným obvodom kmeňov, ktoré rastú na pozemku C-KN parc.č. 542 - zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Čebovce v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je obec Čebovce so spoluvlas,tníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že dreviny rastú v blízkosti obecného objektu a ohrozujú haluzami jeho strechu.