hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/00645/KU

Mesto Veľký Krtíš, Ulica J.A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, požiadalo o zmenu v časti B) výroku rozhodnutia číslo spisu: 2012/00916 zo dňa 15.08.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2012. Zmena rozhodnutia má pozostávať zo zmeny umiestnenia náhradnej výsadby na pozemok C-KN parc.č. 920/47 - ostatná plocha v areáli mestského kúpaliska , zo zmeny druhového a početného zastúpenia drevín určených na náhradnú výsadbu a z uloženia povinnosti spoločnosti MAVIM, s.r.o. Bratislava zabezpečiť dreviny a uskutočniť výsadbu, bez uloženia povinnosti zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu, ktorú by prevzala na seba Kratá plaváreň vo Veľkom Krtíši. Účastník konania odôvodňuje svoju žiadosť tým, že sa časom ukázalo, že plocha, ktorú si vlastník pozemku (mesto Veľký Krtíš) pôvodne určil ako plochu vhodnú na umiestnenie náhradnej výsadby, už nie je z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výsadbu vhodná. Je porastená pôvodnými drevinami ahj novo realizovanými výsadbami. Ďalšou výsadbou by došlo k prehusteniu porastov , čím by sa znížila ich krajinárska hodnota. Vzhľadom na zmenu lokality požaduje mesto Veľký Krtíš aj zmenu druhovej skladby za dreviny, ktoré sú podľa jeho názoru pre nové umiestnenie vhodnejšie.