hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2012/01351/KU

 

Obec Veľká Ves nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom č. 124, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov,  na výrub jedného jaseňa s obvodom kmeňa 250 cm, ktorý rastie na pozemku C-KN parc.č. 715/1 - ostatné plochy (cintorín). (E-KN parc.č. 716 - orná pôda) v k.ú. Veľká Ves nad Ipľom v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je obec Veľká Ves nad Ipľom so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že strom rastie na území cintorína v blízkosti hrobových miest.  Počas posledných veterných dní došlo k jeho poškodeniu - kmeň je pozdĺžne prasknutý. V prípade pádu dôjde k poškodeniu hrobových miest, prípadne k ohrozeniu zdravia návštevníkov cintorína.