hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2019/018581

Žiadosť DREVOSTAV1, s.r.o., Pekárenská 2221, Jesenské o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín v zmysle

§ 47 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov druhu agát biely /Robinia pseudoacacia/,

ruža /Rosa sp./, slivka trnková /Prunus spinosa/, hloh /Crataegus sp./, dub cerový /Quercus cerris/ na parcelách

EKN č.2104, 2109/2, 2109/3, 2110, 2112, 2113, 2111, 2114, 2115, 2116, 2117 (LV č.630) druh pozemku TTP, orná pôda

v k.ú. Drňa z dôvodu prinavrátenia pozemkov do pôvodného stavu, okrem parciel 2105, 2106, 2108, 2109/4, 2109/1

na ktoré bude žiadosť o výrub drevín podávať ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina. Výrub bude realizovaný

v kooperácii so ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina v rámci realizácie projektu na zlepšenie stavu biotopu

5130 (Kr2) Porasty borievky obyčajnej