hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DT-OSZP-2018/000860/JAG

Jozef Melich, bytom Stožok č. 225, 962 12 Detva, o udelenie súhlasu podľa  § 47 ods. 3 zákona č. NR SR č. 543/2002 Z.z., na výrub  stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc.  KN-E č. 7289 KN-C č. 8888/1 (TTP),v CHKO Poľana, v kat. úz. Detva.