hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila hriňovskej mliekarni doteraz najvyššiu pokutu

ilustračný obrázok

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila spoločnosti KOLIBA, a.s. pokutu vo výške 135 000 eur. Ide doteraz o najvyššiu pokutu udelenú SIŽP za mimoriadne zhoršenie vôd na Slatine.

SIŽP svojím rozhodnutím zo dňa 28.12.2020 uložila spoločnosti KOLIBA, a.s. pokutu vo výške 135 00 eur za mimoriadne zhoršenie vôd (MZV), ktoré spôsobila na vodnom toku Slatina dňa 23.8.2020. Rozhodnutie bolo spoločnosti doručené 12.1.2021 a zatiaľ nie je právoplatné. Účastník konania má právo v zákonom stanovenej 15 dňovej lehote podať odvolanie.

Spoločnosť KOLIBA, a.s. spôsobila MZV tým, že vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd. Použila na to kanalizáciu, ktorá bola určená na odčerpávanie dažďovej vody do rieky Slatina. Namiesto dažďovej vody však počas kontroly vytekala z výpustného objektu biela, po mlieku zapáchajúca tekutina. Pracovníčky SIŽP počas kontroly za asistencie polície odobrali vzorky vody z drenážnej šachty certifikovaným odberovým zariadením do sterilizovaných sklenených nádob. Polícia z celej akcie vyhotovila foto a video dokumentáciu. Vo vzorkách vody, ktoré testovalo akreditované laboratórium SVP š.p., boli zistené mnohonásobne prekročené limitné hodnoty znečistenia.

Aj z vyhotovenej foto a video dokumentácie je nepochybné, že pôvodca MZV vypúšťal priemyselné odpadové vody cez výpustný objekt kanalizácie vôd z povrchového odtoku do vodného toku Slatina v r.km 43,150. Spoločnosť KOLIBA, a.s. nemá na takúto činnosť povolenie. SIŽP okamžite nariadila pôvodcovi zabrániť ďalšiemu vypúšťaniu nevyčistených priemyselných odpadových vôd do vodného toku a predložiť monitoring celej kanalizácie areálu mliekarne na prešetrenie. SIŽP v rámci svojej činnosti tiež zistila, že pôvodca MZV nemá schválený havarijný plán.

V komplexe hriňovskej mliekarne vystupuje aj druhý podnikateľský subjekt, spoločnosť JT - PARTNER, s.r.o., ktorá prevádzkuje čistiareň odpadových vôd (ČOV) z mliekarenskej výroby.

SIŽP momentálne vykonáva hlavný štátny vodoochranný dozor aj v spoločnosti JT - PARTNER, s.r.o. v ČOV, z ktorej sa do rieky Slatina má dostávať nebezpečná látka. Prevádzkovateľ by mal na čistenie odpadových vôd používať technológiu osmózy, ktorá pri správnej prevádzke a dodržaní technologických postupov zabezpečuje, že sa z ČOV dostane len zdraviu a životnému prostrediu nezávadná voda. Už pri vizuálnej kontrole počas miestnej ohliadky vykonanej dňa 19.8.2020 bolo zistené, že v okolí výpustného objektu ČOV je vodné prostredie značne fyzikálne–chemicky ovplyvnené. Nenachádzali sa tam žiadne riečne usadeniny, riasy a ani iné žijúce vodné organizmy. V okolí výpustného objektu sa šíril výrazný pach po chemikáliách. SIŽP operatívne odobrala tri vzorky vôd, ktoré ukázali prítomnosť látky NN-Dimetyltetradecylamín (NN-DMTDA), ktorá je nebezpečná pre životné prostredie. Uvedená látka sa môže využívať v priemysle ako dezinfekčný čistiaci prostriedok, ale pri jej úniku do vodného toku dlhodobo škodlivo pôsobí na žijúce organizmy. Analýzu vzoriek vykonalo Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Nitre.

„SIŽP za ostatné roky riešila znečistenie na rieke Slatina niekoľko krát a aj uložila viacero pokút, no stav sa nikdy zásadne nezmenil. Verím, že toto rozhodnutie prispeje k postupnému zlepšeniu situácie a ochrane vodného toku Slatina,“ dodáva Ján Jenčo, generálny riaditeľ SIŽP.