hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

SAŽP vydala nové publikácie k problematike environmentálnych záťaží

ilustračný obrázok

Publikácia Environmentálne záťaže na Slovensku - príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží okrem iného popisuje sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží, napríklad sanácie záťaží po Sovietskej armáde. Publikácia si kladie za cieľ postupne v niekoľkých častiach informovať o úspešných aktivitách Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia či Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ale aj súkromných spoločností v oblasti manažmentu a odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku.

Dobrá prax v tomto ponímaní predstavuje nielen dobre vykonanú prácu s dobrými a trvalo udržateľnými výsledkami, ale predstavuje aj modelové odporúčanie na rozširovanie úspešných skúseností z praxe. Autori publikácie sa zamerali najmä na príklady z praxe realizované v rámci Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) za obdobie rokov 2007 – 2013.

Publikácia Metodická príručka geologického prieskumu životného prostredia v znečistenom území stanovuje metodické postupy geologických prác vykonávaných v rámci geologického prieskumu životného prostredia so zohľadnením účelu a etapy geologických prác. Materiál je určený jednak zodpovedným riešiteľom geologických úloh, ktorí vykonávajú geologický prieskum životného prostredia podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach, prípadne vykonávajú zodpovedajúce prieskumné práce za iným účelom, a takisto objednávateľom geologických prác, verejným obstarávateľom geologických prác a orgánom štátnej správy, ktorých činnosť sa týka znečistených území. Takisto ho využijú aj projektoví manažéri sekcie fondov EÚ.

Riešiteľom a zhotoviteľom geologických prác bude slúžiť ako príručka správneho vykonávania geologického prieskumu znečisteného územia či ako podporná argumentácia k požiadavkám na geologický prieskum vo vzťahu k objednávateľom. Štátna správa ju využije ako nástroj pri posudzovaní správnosti vykonaného geologického prieskumu, ako prostriedok na nastavenie minimálnych požiadaviek na geologický prieskum realizovaný pre účely iných zákonov (vodný zákon, zákon o environmentálnej škode a pod.)

Vydané publikácie sú dostupné aj online:

Environmentálne záťaže na Slovensku
https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-environmentalne-zataze/5-3-9-environmentalne-zataze-na-slovensku-priklady-dobrej-praxe-v-ramci-realizovanych-projektov-prieskumov-sanacii-a-monitorovania-environmentalnych-zatazi-1.html

Metodická príručka
https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-environmentalne-zataze/5-3-8-metodicka-prirucka-geologickeho-prieskumu-zivotneho-prostredia-v-znecistenom-uzemi.html