hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Prihlasovanie na pozíciu riaditeľa Envirofondu predĺžené do 18. septembra

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca štátneho účelového fondu Environmentálny fond so sídlom v Bratislave predlžuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov lehotu na podávanie žiadostí o účasť na výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Environmentálneho fondu o 10 pracovných dní, t.j. do 18.septembra 2020.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 18. septembra 2020 na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (s označením na obálke VK R EF Bratislava). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.

Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou. 

Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, č. t. +421 2 5956 2369