hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Politické fórum na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji

ilustračný obrázok

V dňoch 6. až 15. júla 2021 sa koná pod záštitou Hospodárskej a sociálnej Rady OSN (Economic and Social Council, ECOSOC) Politické fórum na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji (High Level Political Forum, HLPF), ktoré je hlavnou platformou Organizácie Spojených národov pre sledovanie a hodnotenie plnenia 17 cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Témou tohoročného fóra je „Udržateľné a odolné oživenie z pandémie COVID-19, ktoré podporuje hospodársku, sociálnu a environmentálnu dimenziu udržateľného rozvoja: budovanie inkluzívnej a efektívnej cesty pre dosiahnutie cieľov Agendy 2030 v kontexte dekády akcie a činov pre udržateľný rozvoj“.

Na HLPF 2021 sú diskutované nasledovné ciele udržateľného rozvoja 
1 žiadna chudoba, 2 žiadny hlad, 3 kvalita zdravia a života, 8 dôstojná práca a ekonomický rast, 10 zníženie nerovností, 12 zodpovedná spotreba a výroba 13 ochrana klímy,16 mier, spravodlivosť a silné inštitúcie, 17 partnerstvá za ciele. 

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov je doposiaľ najkomplexnejším súborom globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. Kľúčovými princípmi Agendy 2030 vytýčenými v dokumente schválenom Valným zhromaždením OSN v septembri 2015 „Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj sú transformácia, integrácia a univerzálnosť. Agenda 2030 stanovuje 17 cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs), rozpracovaných do 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré majú za ambíciu usmerňovať štrukturálnu politickú, ekonomickú a sociálnu premenu jednotlivých krajín sveta v reakcii na hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí.

Agenda 2030 nadväzuje na Miléniovú deklaráciu OSN z roku 2000. Miléniové rozvojové ciele boli vôbec prvou spoločnou víziou a prvým široko akceptovaným rámcom pre globálny rozvoj a tvorbu rozvojovej politiky. Základným východiskovým a koncepčným materiálom udržateľného rozvoja na medzinárodnej úrovni bola Deklarácia z Rio de Janeiro o životnom prostredí a rozvoji a Agenda 21, prijatá na Konferencii Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) o životnom prostredí a rozvoji v júni 1992.

Pri implementácii SDGs zohráva ústrednú úlohu na globálnej úrovni Politické fórum na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji OSN (HLPF). Fórum dohliada na mechanizmus postupov a hodnotiacich procesov, spolupracuje s Valným zhromaždením OSN, Hospodárskou a sociálnou radou (ECOSOC) a ďalšími orgánmi.

Agenda 2030 nie je právne záväzná, ale jej rešpektovanie je prirodzenou povinnosťou vyspelých štátov a vyjadruje zámer členských štátov OSN viesť rozvoj smerom k udržateľnosti, čo vyžaduje nastaviť národné politiky, stratégie a plánovanie tak, aby prispievali k dosiahnutiu globálnych cieľov.

 

Viac informácií: