hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/014679-002/Ba

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade Rybnického potoka v k. ú. Beckov a Rakoľuby - oznámenie o začatí správneho konania.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 03. 01. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Petra Pálka - PPR, Vysoká 9/960, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (v zastúpení investora Arete Slovak Republik V, s.r.o., EUROVEA Central 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava), z 28. 12. 2017, doručená 03. 01. 2018.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade – vodného toku Rybnický potok podľa § 6 ods. 4 a na výrub drevín podľa § 47 ods. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou stavby „ARETE PARK Nové Mesto nad Váhom II“ v katastrálnych územiach Beckov a Rakoľuby, Žiadateľ doložil časť projektovej dokumentácie objektu IO 02 Ochrana areálu pred povodňami (Rozšírenie koryta potoka a Protipovodňové valy), vyjadrenie orgánu ochrany prírody Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, vyjadrenie dotknutých obcí, Beckov a Rakoľuby a vyjadrenie správcu vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany. Žiadateľ spolu so žiadosťou predložil doklad o úhrade správneho poplatku v zmysle zákona č. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a plnú moc neoverenú podľa osobitných predpisov. Žiadateľ nedoložil náležitosti podľa § 17 ods. 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny potrebné k žiadosti o súhlas na výrub dreviny a bude vyzvaný na doplnenie podania podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

Rozdeľovník

Peter Pálka - PPR, Vysoká 9/960, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Obec Beckov, Obecný úrad 180, 916 38 Beckov

Obec Kočovce, Obecný úrad 280, 916 31 Kočovce

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSZP, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava