hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PE-OSZP-2016/002076-002

OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 15/6, 958 01 Partizánske

 

Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2016/002076-002

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu: .

          Žiadateľ: LESY SR, štátny podnik Odštepný závod Prievidza, IČO: 36 038 351, žiada o vydanie súhlasu na:

- oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce, okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice, v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súvislosti s realizáciou ,,Výstavby oplôtkov v II. stupni ochrany za hranicou zastavaného územia“ v katastrálnom území Klátova Nová Ves, Kolačno a Veľké Uherce.

 

          Správne konanie začalo dňa 14.12.2017.