hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/00176/KU

 

Spoločnosť eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 099 Bratislava, zastúpená Ing. Lukášom Karchom - technikom realizácie investičných projektov, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsov na výrub drevín rastúcich mimo lesa v trase stavby:"Plynovod PN75 DN800 KS 03 Veľké Zlievce - hranica SR/MR, Slovenské Ďarmoty".  V súvislosti s prípravou územia na budovanie tejto líniovej stavby je potrebné odstrániť stromy z brehových porastov šiestich vodných tokov a 26 ďalších lokalít vyznačených v priložených mapových podkladoch.  Keďže sa na vykonanie tejto stavby vyžaduje viac súhlasov podľa zákona o ochrane prírody, a je už začaté aj konanie o súhlase na činnosť, ktorou môže dôjsť k poškodeniu alebo k zničeniu biotopu európskeho významu Tr1 Suchomilné travinno - bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210) v k.ú. Kiarov, v zmysle ustanovenia § 83 ods. 1 zákona o ochrane prírody rozhodne o nich OÚŽP Veľký Krtíš v jednom konaní.